Archive for the ‘பௌத்தர்’ Category

மேரி மேக்தலினும், ஏசுவின் மனைவியரும், பிள்ளைகளும்: கட்டுக் கதைகளைப் பரப்புவதில் வாடிகனின் பங்கு மற்றும் போப் பால் VIன் அனுமதி [4]

மார்ச் 18, 2019

மேரி மேக்தலினும், ஏசுவின் மனைவியரும், பிள்ளைகளும்: கட்டுக் கதைகளைப் பரப்புவதில் வாடிகனின் பங்கு மற்றும் போப் பால் VIன் அனுமதி [4]

Vatican changedd Bible in 1969-1

1969ல் வாடிகன் தினசரி பிரார்த்தனையில் மேரி மேக்தலீன் பற்றிய விவரங்களை மாற்றியது: இடைகாலத்தில் மேரி மேக்தலீன் கட்டுக் கதை எவ்வாறு பாரிஸில் வளர்க்கப்பட்டது என்பது விவரிக்கப் பட்டது. வாடிகனுக்கு ஆரம்த்திலிருந்தே, மேரி மேக்தலீனை உயர்த்து வைப்பதை குறைத்து வந்தது. மேரி என்ற பெயர் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை விட, ஏசுவின் விறையை பாதுகாத்து, வம்சத்தைப் பெருக்குவாள் போன்ற கதைகள் இடித்தன, பயமூட்டின. ஆனால், பிரான்சில், இதை நம்பும் பக்தர்கள், விசுவாசிகள் அதிகமாகவே இருந்தனர். மேரிக்கு இணையாக வளர்ந்து விடுவாளோ என்ற அச்சம் இருந்தது. ஆனால், காலத்தின் கட்டாயம், அவளை ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டியதாயிற்று. 1969ல் வாடிகன், போப் பால் VIன் அனுமதியுடன்  தனது தினசரி லத்தீனில் செய்யப் படும் பிரார்த்தனையில் சிறிது மாற்றங்களை செய்தது.  லூக் பைபிளில் ஏழாவது அதிகரத்தில், ஒரு பெயர் குறிப்பிடாத பெண் ஏசு இருந்த வீட்டில் நுழைந்தாள் என்ற விவரம் உள்ளது.

Vatican changedd Bible in 1969-2

லூக்கா, அத்தியாயம்.7ல் உள்ளது: முதலில் மேரி மேக்தலீன் ஒரு வேசி, விபச்சாரி என்றெல்லாம் தான் அறியப் பட்டாள், சித்டரிக்கப் பட்டாள்: லூக்கா சொல்வது:

37 அப்பொழுது அந்த ஊரிலிருந்த பாவியாகிய ஒரு ஸ்திரீ அவர் பரிசேயன் வீட்டிலே பந்தியிருக்கிறதை அறிந்து, ஒரு பரணியில் பரிமளதைலம் கொண்டுவந்து,

38 அவருடைய பாதங்களின் அருகே பின்னாக நின்று அழுதுகொண்டு, அவருடைய பாதங்களைத் தன் கண்ணீரினால் நனைத்து, தன் தலைமயிரினால் துடைத்து, அவருடைய பாதங்களை முத்தஞ்செய்து, பரிமளதைலத்தைப் பூசினாள்.

39 அவரை அழைத்த பரிசேயன் அதைக் கண்டபோது, இவர் தீர்க்கதரிசியாயிருந்தால் தம்மைத் தொடுகிற ஸ்திரீ இன்னாளென்றும் இப்படிப்பட்டவளென்றும் அறிந்திருப்பார்; இவள் பாவியாயிருக்கிறாளே என்று தனக்குள்ளே சொல்லிக்கொண்டான்.

………………………………………………..

47 ஆதலால் நான் உனக்குச் சொல்லுகிறேன்: இவள் செய்த அநேக பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது; இவள் மிகவும் அன்புகூர்ந்தாளே. எவனுக்குக் கொஞ்சம் மன்னிக்கப்படுகிறதோ, அவன் கொஞ்சமாய் அன்புகூருவான் என்று சொல்லி;

48 அவளை நோக்கி: உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்றார்.

இந்த கதையானது ஜான் பைபிளில் உள்ள 20 அத்தியாயத்தில் வரும் கதையை வைத்து மாற்றப் பட்டது. அங்கு அப்பெண் மேரி மேக்தலீன் என்று அடையாளம் காணப்படுகிறாள். அவள் பாவப்பட்டவள் என்பதால் அல்ல உயிர்த்தெழுந்த பின்னர், தன்னை அவளிடம் அடையாளம் காட்டிக் கொண்டதால், முக்கியத்துவம் பெறுகிறாள்.

Mary Magdalelene - raised to GODHEAD

ஜான், அத்தியாயம் 20ல் உள்ள விவரங்கள்: ஜான் அவள், ஏசு உயர்த்தெழுந்ததுடன் தொடர்பு படுத்துகிறது:

11 மரியாள் கல்லறையினருகே வெளியே நின்று அழுதுகொண்டிருந்தாள்; அப்படி அழுதுகொண்டிருக்கையில் அவள் குனிந்து கல்லறைக்குள்ளே பார்த்து,

12 இயேசுவின் சரீரம் வைக்கப்பட்டிருந்த இடத்திலே வெள்ளுடை தரித்தவர்களாய் இரண்டு தூதர்கள், தலைமாட்டில் ஒருவனும் கால்மாட்டில் ஒருவனுமாக, உட்கார்ந்திருக்கிறதைக் கண்டாள்.

13 அவர்கள் அவளை நோக்கி: ஸ்திரீயே, ஏன் அழுகிறாய் என்றார்கள். அதற்கு அவள்: என் ஆண்டவரை எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டார்கள், அவரை வைத்த இடம் எனக்குத் தெரியவில்லை என்றாள்.

14 இவைகளைச் சொல்லிப் பின்னாகத் திரும்பி, இயேசு நிற்கிறதைக் கண்டாள்; ஆனாலும் அவரை இயேசு என்று அறியாதிருந்தாள்.

15 இயேசு அவளைப் பார்த்து: ஸ்திரீயே, ஏன் அழுகிறாய், யாரைத் தேடுகிறாய் என்றார். அவள், அவரைத் தோட்டக்காரனென்று எண்ணி: ஐயா, நீர் அவரை எடுத்துக்கொண்டு போனதுண்டானால், அவரை வைத்த இடத்தை எனக்குச் சொல்லும், நான் போய் அவரை எடுத்துக்கொள்ளுவேன் என்றாள்.

16 இயேசு அவளை நோக்கி: மரியாளே என்றார். அவள் திரும்பிப் பார்த்து: ரபூனி என்றாள்; அதற்குப் போதகரே என்று அர்த்தமாம்.

17 இயேசு அவளை நோக்கி: என்னைத் தொடாதே, நான் இன்னும் என் பிதாவினிடத்திற்கு ஏறிப்போகவில்லை; நீ என் சகோதரரிடத்திற்குப் போய், நான் என் பிதாவினிடத்திற்கும் உங்கள் பிதாவினிடத்திற்கும், என் தேவனிடத்திற்கும் உங்கள் தேவனிடத்திற்கும் ஏறிப்போகிறேன் என்று அவர்களுக்குச் சொல்லு என்றார்.

18 மகதலேனாமரியாள் போய், தான் கர்த்தரைக் கண்டதையும், அவர் தன்னுடனே சொன்னவைகளையும் சீஷருக்கு அறிவித்தாள்.

Mary Magdalene teaching apostles

இதுவரை, மேரி மேதலீனை விபச்சாரி, வேசி என்றெல்லாம் தான் அறியப்பட்டு வந்தது. ஆனால், அவள் தான் முதன்முதலில் உயிர்த்தெழுந்த ஏசுவைக் கண்டவள். அதனால், அவள் மதத்திற்கே மையக்கருவாக இருக்கிறாள். எது எப்படியாக இருந்தாலும், அடுத்த ஆண்டே, 1970ல் “ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் சூப்பர் ஸ்டார்” என்ற படம் வந்து ஹிட் ஆனது. அதே போல 1971 மற்றும் 1973 ஆண்டுகளில் பாடல்கள் வெளியிடப் பட்டு பிரபலம் ஆகியது. ஆக இவ்வாறு, பைபிள் மாற்றப் பட்டுக் கொண்ட்தான் வருகிறது[1]. அவள் எப்படி படிப்படியாக உயர்த்தப் பட்டு, கடவுளாகப் பட்டாள் என்பதை பல ஆராய்ச்சியாளர்கள் எடுத்துக் காட்டியுள்ளனர்[2].

Jesus in India books manufactured- 1

ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு திருமணமாகி இரண்டு குழந்தைகள் இருந்ததாக கூறும் புத்தகத்தால் சர்ச்சை[3]: ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறைந்து கொல்லப்படவில்லை என்றும், மனைவி மற்றும் இரு குழந்தைகள் அவருக்கு இருந்ததாகவும் கூறி எழுதப்பட்ட புத்தகம் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது. யார்க் பல்கலைக்கழக (கனடா) பேராசிரியர் பார்ரி வில்சன் மற்றும் ஆவண தொகுப்பாளர் சிம்சா ஜேக்கோபோவிசி ஆகியோர் இணைந்து எழுதியுள்ள புத்தகம் “The Lost Gospel”. இந்த புத்தகம் உலகம் எங்கும் நாளை, புதன்கிழமை முதல் விற்பனைக்கு கிடைக்க உள்ளது. பழமையான பிரிட்டீஷ் நூலகத்தில் அராமெய்க் மொழியில் இருந்த ஒரு ஆவணத்தை மொழி பெயர்த்து இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்டுள்ளது. அதில் கிறிஸ்தவர்களால் கடவுளாக வணங்கப்படும் ஏசு கிறிஸ்துவிற்கு மனைவியும், இரு குழந்தைகளும் இருந்ததாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மனைவி பெயர் மேரி மக்டாலேன் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில் எதிர்ப்பையும் சம்பாதித்துள்ளது இந்த புத்தகம். ஆராமெய்க் மொழியில் தங்களிடமிருந்த அந்த புத்தகத்துக்கும், தங்களுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை, அது ஆய்வாளர்களால் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது என்று கூறி பிரிட்டீஷ் நூலகம் இந்த விவகாரத்தில் இருந்து தன்னை தள்ளி நிறுத்திக்கொண்டுள்ளது[4].

Jesus in India books manufactured- 2

கட்டுக் கதை வளர்க்கும் விதம் – ஆதரவு-எதிர்ப்பு[5]: “வாடிகன் (கத்தோலிக்க கிறிஸ்த தலைமையிடம்) எதற்காக பயந்துகொண்டிருந்ததோ, டாவின்சி கோட் படைப்பாளி டான் பிரவுனுக்கு எந்த சந்தேகம் வந்ததோ, அது இப்போது உண்மையாகிவிட்டது” என்பதே இந்த புத்தகத்தின் முதல் பக்கத்தில் உள்ள வரிகளாகும். ஏனெனில் டான் பிரவுன் தனது டாவின்சி கோட் புத்தகத்திலும், ஏசு கிறிஸ்து திருமணமானவர் என்று தெரிவித்திருந்தார். அது உண்மையாகிவிட்டதாக ‘தி லாஸ்ட் கோஸ்பல்’ புத்தகத்தை எழுதியுள்ளோரும் குறிப்பிடுகின்றனர். எழுத்தாளர் சிம்சா ஜேக்கோபோவிசி ஏற்கனவே, ஜெருசலத்தில் ஆய்வு நடத்தி, ஏசு கிறிஸ்து மறைந்த பிறகு கட்டிய கல்லறை அங்கு உள்ளதாக தெரிவித்திருந்தார். ஆனால் இதை வேறு பல ஆய்வாளர்கள், பைபிள் ஆய்வாளர்கள் மறுத்திருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது[6].

© வேதபிரகாஷ்

17-03-2019

Jesus in India books manufactured- 3

[1] Michael Haag, The Quest For Mary Magdalene: History & Legend, Profile Books, London, 2016.

[2] Beavis, Mary Ann. The Deification of Mary MagdaleneFeminist Theology 21.2 (2012): 145-154.

[3] தமிழ்.ஒன்.இந்தியா, ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு திருமணமாகி 2 குழந்தைகள் இருந்ததாக கூறும் புத்தகத்தால் சர்ச்சை, By Veera Kumar | Published: Tuesday, November 11, 2014, 17:21 [IST]

[4] https://tamil.oneindia.com/news/international/was-jesus-married-mary-magdalene-the-father-two-says-book-the-lost-gospel-214656.html

[5] தமிழ்.ஒன்.இந்தியா, ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு திருமணமாகி 2 குழந்தைகள் இருந்ததாக கூறும் புத்தகத்தால் சர்ச்சை, By Veera Kumar | Published: Tuesday, November 11, 2014, 17:21 [IST]

[6] https://tamil.oneindia.com/news/international/was-jesus-married-mary-magdalene-the-father-two-says-book-the-lost-gospel-214656.html

ஜனாதிபதியாக கிறிஸ்தவரை தேர்வு செய்ய செக்யூலரிஸ சிவகாமியின் கம்யூனல் கோரிக்கை – சரி ஏன் பௌத்தர், ஜைனர், யூதர் என்றெல்லாம் இருக்கக் கூடாது”?

பிப்ரவரி 19, 2012

ஜனாதிபதியாக கிறிஸ்தவரை தேர்வு செய்ய செக்யூலரிஸ சிவகாமியின் கம்யூனல் கோரிக்கை – சரி ஏன் பௌத்தர், ஜைனர், யூதர் என்றெல்லாம் இருக்கக் கூடாது”?

சிவகாமி தலித் பெண்ணிய எழுத்தாளர் – இப்பொழுது அரசியல்வாதி: “ஜனாதிபதியாக கிறிஸ்தவரை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்,” என, சமூக சமத்துவப் படை தலைவர் சிவகாமி கூறியுள்ளார். தலித் பெண்ணிய எழுத்தாளர் என்று சொல்லப்படும் இவர் 1980களின் மத்தியில் எழுதத் தொடங்கியவர். தலித்தியம், பெண்ணியம் சார்ந்து செயல்பட்டவர். பழையன கழிதலும், ஆனந்தாயி அவருடைய நூல்கள். தமிழில் எழுத்து பற்றிய புனைவு எனப்படும் ப.க.ஆ.கு. இவருடையதாகும். குறுக்கு வெட்டு, சிவகாமி சிறுகதைகள் போன்ற படைப்புகளும் உண்டு. ஊடாக என்னும் குறும்படத்தை இயக்கியிருக்கிறார். முன்பு கோடாங்கி என்றும் இப்போது புதிய கோடாங்கி என்றும் வெளியாகும் பத்திரிகையின் பின்னணியாய் இருந்து இயங்கிவருபவர். கவிதைகளும் எழுதியுள்ளார். கருத்தம்மா, முனிமா போன்ற பெயர்களிலும் படைப்புகள் வெளியாகியுள்ளன. இவருடைய நாவல் அண்மையில் ஆங்கிலத்தில் வெளியாகியுள்ளது[1]. ஆனால், இப்பொழுது அரசியல்வாதியாக மாறிவிட்டார்[2].
செக்யூலரிஸ (மதசார்பற்ற) சிவகாமியின் கம்யூனல் (மதசார்புடைய) கோரிக்கை: செக்யூலரிஸம் பேசிக்க்கொண்டு மதரீதியில் சிந்திப்பது, பேசுவது, ஆதரவு தெரிவிப்பது முதலியவை ஏன் என்று ஆராய்ந்தால், அதன் பின் அத்தகைய மதவாதிகளின் பலம், தாக்கம், முதலியவை இருப்பது தெரிய வருகிறது. தினமலர், செய்தியாக வெளியிட்டிருப்பது கொஞ்சம், ஆனால், பக்கத்தில் இருக்கும் படம் வேறு கதை சொல்கிறது. ஆமாம், பாதிரிகளை பக்கத்தில் வைத்துக் கொண்டு தான், அந்த சிவகாமி அம்மையார் அப்படி பொன்முத்துகளை உதிர்த்துள்ளார். இதுகுறித்து, அவர் நேற்று அளித்த பேட்டி[3]: “நாட்டின் ஜனாதிபதியாக இதுவரை கிறிஸ்தவர் ஒருவர் தேர்வு செய்யப்படவில்லை. சிறுபான்மை சமூகமான கிறிஸ்தவரை தேர்ந்தெடுக்க, அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் ஆதரவளிக்க வேண்டும். அனைத்து மதங்களையும், இனங்களையும் சமமாக நடத்தும் இந்தியாவில், கிறிஸ்தவர் ஒருவரை ஜனாதிபதியாக தேர்வு செய்ய வேண்டுமென, நாடு முழுவதும் பிரசாரம் செய்ய உள்ளோம். முதல் கட்டமாக, திருவனந்தபுரம், பெங்களூரு, ஹைதராபாத், புவனேஸ்வர் நகரங்களில், இதற்கான கூட்டங்களை நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ளோம். இதையொரு இயக்கமாகவும் கொண்டு செல்ல விரும்புகிறோம். வேட்பாளரை நாங்கள் முன்னிறுத்தவில்லை. ஜனாதிபதி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்படும் கிறிஸ்தவர் யாராக இருந்தாலும், அவரை ஏற்றுக்கொள்கிறோம்”, இவ்வாறு சிவகாமி கூறினார்.

இதற்கான கூட்டங்களை நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ளோம். இதையொரு இயக்கமாகவும் கொண்டு செல்ல விரும்புகிறோம்: இப்படி பன்மையில் பேசும் போது, இவரைத் தவிர யார் அந்த மற்றவர்கள் என்ற கேள்வி எழுகிறது. பக்கத்தில் பார்த்தால் சிலுவை அணிந்து கொண்டு ஒரு பாதிரி உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார். அதைப் பற்றி “தினமர்” ஒன்றும் கூறவில்லை. எனெவே, கிறிஸ்தவ கூட்டுடன் அத்தகைய கோரிக்கையை இட்டுள்ளபோது, அவரது மதசார்பற்ற நிலை கேள்விக்குறியாகிறது. செக்யூலிஸம் பேசிக்கொண்டு கம்யூனல் கோரிக்கை இடுகிறார் என்று ஐ.ஏ.எஸ் படித்த அப்பெண்மணிக்கு தெரியாது என்று சொல்ல முடியாது. ஆகவே, தர்ந்து கொண்டே அவ்வாறு பேசியிருப்பது அவரது கிறிஸ்தவ / கிருத்துவ சார்பு / ஆதரவைக் காட்டுகிறது. ஏற்கெனெவே கடந்த தேர்தலில், இவர் அத்தகைய உதிரு கட்சிகளுடன் கூட்டு வைத்துக் கொண்டு போட்டியிட்டுள்ளார்.

“கிறிஸ்தவர் யாராக இருந்தாலும், அவரை ஏற்றுக்கொள்கிறோம்”: இப்படி சொன்னதில் முழுவதுமாக குட்டு வெளிப்பட்டு விட்டது. அதாவது, ஒரு குறிப்பிட்ட கிருத்துவப் பரிவு அவருக்குக் கட்டளையிட்டுள்ளது என்று தெரிகிறது. அதாவது, கிருத்துவம் என்றால் ஒரு மதம் என்று நினைக்க வேண்டாம், அதிலும் ஏ முதல் இஜெட் வரை 3,000ற்கும் மேலான பிரிவுகள் உள்ளன. ஜேஹொவாவை  ஏற்றுக் கொள்ளும்-ஏற்றுக் கொள்ளாத, மேரியை ஏற்றுக் கொள்ளும்-ஏற்றுக் கொள்ளாத, ஏசுவை ஏற்றுக் கொள்ளும்-ஏற்றுக் கொள்ளாத, திரியேகத்துவத்தை ஏற்றுக் கொள்ளும்-ஏற்றுக் கொள்ளாத, என பிரிவுகள் உள்ளன. எனெவே, அமெரிக்கா பொரொடெஸ்டென்ட் பிரிவுகளை ஆதரிக்கும் நிலையில், சோனியா மெய்னோ கத்தோலிக்கக் கிருத்துவராக உள்ளார். அதாவது, வாடிகன் முழு அளவில் அவர் மீது அதிகாரம் செல்லுத்தி வருகிறது. அந்நிலையில் தான் இந்த சிவகாமி அம்மையார், “கிறிஸ்தவர் யாராக இருந்தாலும், அவரை ஏற்றுக்கொள்கிறோம்”, என்கிறார். “கத்தோலிக்கக் கிருத்துவராக இருந்தாலும் அவரை ஏற்றுக்கொள்கிறோம்”,” என்றால் நடப்பதே வேறு.

 

மூன்றாவது அணி என்று சொல்லிக் கொண்ட வகுப்புவாத-அடிப்படைவாத-மதவாத கோஷ்டிகளுடன் கூட்டணி வைத்துக் கொண்டது: சமூக சமத்துவப்படையின் நிறுவனத் தலைவர் சிவகாமி ஐ.ஏ.எஸ்., கெங்கவல்லி (தனி) சென்ற சட்டசபை தொகுதியில் போட்டியிட்டார். தமிழகத்தில், ஐ.ஜே.கே., தலைமையில் மூன்றாவது அணி அமைத்து சட்டசபை தேர்தலை சந்தித்தது. அதில், சமூக சமத்துவப்படை, யாதவ மகா சபை, தமிழ்நாடு வாணியர் பேரவை, தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகம், வ.உ.சி., பேரவை உள்ளிட்ட கட்சிகள் மற்றும் சங்கங்கள் கூட்டணியில் இடம்பிடித்தன. அந்நிலையில் அந்த தொகுதிக்குட்பட்ட பெரிய புணவாசல் என்ற பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வாக்கு சாவடி முன்பு தி.மு.க. கொடி, டி. சர்ட் அணிந்து கொண்டு சிலர் தி.மு.க. வுக்கு ஓட்டு கேட்டனர். இதுப்பற்றி தெரியவந்ததும் சிவகாமி ஐ.ஏ.எஸ். அங்கு விரைந்து சென்று அவர்களுடன் எப்படி நீங்கள் கட்சி சின்னத்தை அணிந்து கொண்டு ஓட்டு கேட்கலாம் என்று வாக்குவாதம் செய்தார். இதையடுத்து அவர் திடீரென வாக்குசாவடி முன்பு அமர்ந்து தர்ணா செய்தார்[4]. இதனால் அங்கு பதட்டம் ஏற்பட்டது. இதுப்பற்றி தெரியவந்ததும் அங்கு தேர்தல் பார்வையாளர்கள் வந்தனர். அவர்களிடம் சிவகாமி ஐ.ஏ.எஸ். பரபரப்பு புகார் தெரிவித்து மனு கொடுத்தார்.

தலித் கிருத்துவ ஒதுக்கீட்டை ஆதரித்தது: தலித் போர்வையில் கிருத்துவர்கள் செய்து வரும் பொய் பிரச்சரத்தை அறிந்தும், சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்புகளை அறிந்தும், சிவகாமி தலித் கிருத்துவ ஒதிக்கீட்டை ஆதரித்து பேசி வருகிறார். முன்பு உமாசங்கர் என்ற அதிகாரி தான் கிருத்துவர் என்பதனை மறைத்து, “இந்து” என்று சொல்லிக் கொண்டு ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரியானார். பிறகு உண்மை வெளிப்பட்டபோது, பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டார்[5]. அப்பொழுதும் சட்டப்படி, உண்மையைக் கூறாமல், உமாசங்கரின் தந்தை பள்ளர் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்[6], அவரது சகோதர்கள் தலித்துகள் என்றுதான் பேசினாரேத் தவிர, உண்மையைக் கூறவில்லை[7].

ஐ.ஜே.கேவின் கிருத்துவ முகம்: முன்பே ஐ.ஜே.கே கிருத்துவ கட்சியா அல்லது கிருத்துவர்களை ஆதரிக்கும் கட்சியா என்ற கேள்வி எழுந்தது. காமராஜர் அரங்கத்தில், கிருத்துவர்கள் சார்பாக ஒரு பெரிய கூட்டமே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. அப்பொழுது பச்சமுத்து அவ்வாறில்லை என்று சொல்வதற்கு நிரம்பவே கஷ்டப்பட்டார். இருப்பினும் அவர் கோடிக்கணக்கில் செலவழித்தது, பலரை பிரமிக்க வைத்தது. தேசிய கட்சிகளே அவ்வாறு செலவு செய்ய முடியாத நிலையில், பச்சமுத்து பணத்தை வாரியிரைத்தது அதிசயமே. சிவகாமி அத்தகைய கட்சியுடம் கூட்டு வைத்தார். ஆகவே, இவர்களுக்குள் உள்ளகிருத்துவ அவர்கள் மறுத்தாலும், மறைத்தாலும் தொடர்பு விளங்குகின்றது.

ஏன் பௌத்தர், ஜைனர், யூதர் என்றெல்லாம் இருக்கக் கூடாது?: அது சரி, ஏன் ஜனாதிபதி ஒரு பௌத்தர், ஜைனர், யூதர் என்றெல்லாம் இருக்கக் கூடாது? ஏன் அவர்கள் “சிறுபான்மை” மக்கள் இல்லையா? அம்மாதிரி ஏன் யாரும் நினைப்பதில்லை, பேசுவதில்லை, எழுவதில்லை, கோரிக்கை எழுப்புவதில்லை? அப்படி நினைக்க, பேச, எழுத – எது தடுக்கிறது? செல்யூலரிஸமா, கம்யூனலிஸமா? அது என்ன சித்தாந்தம்? இதென்ன முரண்பாடு? ஆக, இது சுயநினைவோடு, சுய-சிந்தனயோடு வருகின்ற எண்ணமோ, கோரிக்கையோ அல்ல யாரோ, ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டத்துடன் சொல்லி அல்லது வசதியோ, எதுவோ கொடுத்து பேச வைக்கும் வித்தையாக, யுக்தியாக உள்ளது. ஏதோ யாரும் சொல்லாதத்தை சொல்லி விட்டோம் என்றதல்ல, ஆனால், மறுபடியும் இந்தியாவை அடிமைத்தளையில் கொந்து செல்ல போடும் சதிதிட்டத்திற்கு உடந்தையாக, சிந்தனையை அடகு வைத்த நிலையாக உள்ளது. எப்படித்தான் இந்தியர்கள் முழித்துக் கொள்வார்கள் என்று தெரியவில்லை.

வேதபிரகாஷ்

19-02-2012


[1] தமிழக தலித் இயக்கங்கள், தலித் மேடைகள் பலவற்றிலும் பங்குபெற்ற இவர் 90களுக்குப் பிந்தைய தலித் கலை இலக்கிய அடையாள நடவடிக்கைகளில் தன்னை ஈடுபடுத்திக்கொண்டவர். தென்னிந்திய தலித் எழுத்தாளர்கள் மற்றும் கலைஞர்கள் பேரவையை ஏற்படுத்தியவர். தலித் நிலவுரிமை இயக்கத்தின் மூலம் பல்வேறு போராட்டங்களையும் மாநாடுகளையும் ஒருங்கிணைத்தார். பெண்கள் ஐக்கியப் பேரவையை ஏற்படுத்தினார். பெண்ணிய அடையாளம் பற்றிய உடலரசியல் நூலை எழுதியுள்ளார். அரசு அதிகாரியாய் இருந்தபோது தலித்துகள், பழங்குடியினர் சார்ந்து துணிச்சலான நடவடிக்கைகளை எடுத்தவர். தலித்தியம் குறித்த கருத்துப் போராட்டத்திலும் முன்னிற்கும் இவர் அண்மையில் தான் வகித்து வந்த ஐஏஎஸ் பொறுப்பிலிருந்து விலகி பகுஜன் சமாஜ் கட்சியில் சேர்ந்தார். இந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் பகுஜன் சமாஜ் கட்சி வேட்பாளராக கன்னியாகுமரி பொதுத் தொகுதியில் போட்டியிட்டார்.

http://www.kalachuvadu.com/issue-112/page25.asp

[2] contested the Lok Sabha election on a Bahujan Samaj Party (BSP) ticket from Kanyakumari in 2009, but lost. The same year in December, she floated her own political party, Samuga Samathuva Padai (Forum for Social Equality).

[6] As for the community status, Mr. Umashankar said that his father was a Hindu and belonged to the community of Pallar (Devendra Kula Vellar). His mother was a Christian. In the school leaving certificate, his [Mr Umashankar’s] religion was mentioned as Christianity and he was known as Ashok. In February 1984, his father got him “reconverted” into Hinduism. His name was changed as Umashankar. The change of religion and name was notified in the government gazette two months later. In March 1985, he got a SC community certificate issued by the Sankarankoil [Tirunelveli district] tahsildar.

http://www.thehindu.com/news/cities/chennai/article612029.ece

[7] Ridiculing the government’s justification for the suspension, former IAS officer P. Sivakami, a popular dalit activist, said, “Umashankar’s father is a dalit pallar and all his siblings are dalits. Where does the question of producing a false SC certificate arise? Did the government suspend the many other officers against whom similar charge of using fake SC certificate was levelled? Some of them are now in prominent posts.”